uvoz opasne robe Francuska Firby Logistic 1

Uvoz opasne robe Francuska

Uvoz opasne robe Francuska predstavlja jedan od najzahtevnijih oblika transporta iz ove zemlje, imajući u vidu prirodu ove robe, logistiku i organizaciju prevoza. Takođe, za ovaj vid transporta postoje i posebni pravni akti (domaći i međunarodni), kako bi se osigurala maksimalna bezbednost svih učesnika u saobraćaju i zaštita živote sredine.

Iz svih navedenih razloga, ukoliko vaša kompanija želi da uveze opasnu (ADR) robu iz Francuske, neophodno je da za ovaj vid transporta unajmite licenciranu i profesionalizovanu kompaniju za organizaciju i transport robe. Prevoz opasnih materija u sopstvenoj, privatnoj režiji strogo je zabranjen.

Francuska je transkontinentalna država koja obuhvata deo Zapadne Evrope i prekomorske regione i teritorije u Americi, Atlantskom, Tihom i Indijskom okeanu. Glavni, metropolitanski i evropski deo Francuske prostire se od reke Rajne do Atlantskog okeana, kao i od Sredozemnog mora do Lamanša i Severnog mora. Zbog svojih brojnih obalnih i prekomorskih teritorija, Francuska ima najveću ekskluzivnu ekonomsku zonu na svetu. U Evropi, Francuska se graniči sa Belgijom, Luksemburgom, Nemačkom, Švajcarskom, Monakom, Italijom, Andorom i Španijom. Osamnaest integralnih regiona Francuske, od kojih je pet prekomorskih, prostiru se na površini od 643.801 kilometara kvadratnih i u njima stanuje više od 67 miliona ljudi. Glavni i najveći grad je Pariz. Ostale velike urbane oblasti uključuju Marsej, Lion, Tuluz, Lil, Bordo i Nicu.

Francuska ima izrazito razvijenu mešovitu ekonomiju sa visokim prihodima, koju karakteriše učešće Vlade, kvalifikovana radna snaga i visoka stopa inovativnosti. Po nominalnom BDP-u, francuska privreda je sedma svetu, a po paritetu kupovne moći deveta. Međutim, francuska ekonomija zauzima drugo mesto u Evropskoj uniji, posmatrano na osnovu ova oba indikatora (BDP i PPP). Francuska je treća po veličini i količini proizvodnje u Evropi, odmah nakon Nemačke i Italije. Od 2018. godine, Francuska predstavlja drugu najveću trgovinsku naciju u Evropi sa vrednošću izvoza koji iznosi više od petine njenog BDP-a.

Uvoz opasne robe Francuska – Koje se opasne materije mogu uvoziti?

Pre nego što kažemo šta sve podrazumeva uvoz opasne robe Francuska, odnosno na koju se robu uvoz odnosi, treba istaći da postoji stritkna regulativa kojom se uređuje ponašanje svih lica (fizičkih i pravnih) koji rukuju sa opasnom robom. Tu govorimo domaćim propisima, kao i o međunarodnim ugovorima. Postoje, naravno, i specijalizovana vozila koja obavljaju transport opasnih materija iz Francuske.

Glavni akt kojim se reguliše prevoz i uvoz opasne robe u Srbiju jeste Zakon o transportu opasne robe. Ali, na međunarodnom nivou koristi se i primenjuje Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu oopasne robe. Drugi naziv za ovaj sporazum jeste ADR sporazum. Ovaj sporazum je bivša SFRJ ratifikovala 1972. godine. Budući da je Srbija jedna od zemalja pravnih naslednika ove nekadašnje federacije, pravila ADR sporazuma primenjuju se i u našoj zemji u drumskom transportu opasne robe.

uvoz opasne robe Francuska Firby Logistic 2

Prema tome, šta spada u opasnu robu, odnosno koje se to opasne materije mogu uvoziti iz Francuske u Srbiju? Generalno posmatrano, to su sve one supstance, proizvodi, sirovine, poluproizvodi ili međuproizvodi čija su svojstva takva da mogu uzrokovati štetu po život i zdravlje ljudi. Osim toga, ove materije mogu uzrokovati štetu, zagađenje ili kontaminaciju životne sredine. Sve navedene štetne posledice, koje može prouzrokovati opasna (ADR) roba, odnose se kako na proceduru transporta iz Francuske, tako i na proizvodnju, upravljanje, skladištenje opasne robe i drugo.

Prema tome, u status opasne robe koja se može uvoziti iz Francuske, spadaju sve one materije koje imaju toksične, eksplozivne, radioaktivne, zapaljive i druge štetne efekte. Zato je neophodno obezbediti maksimalnu bezbednost pre, za vreme i nakon uvoza.

ADR klasifikacija opasnih materija

Prema pomentuom i obavezujućem ADR sporazumu kako za Srbiju, tako i za Francusku, postoji jasna i nedvosmislena ADR klasifikacija opasnih materija. Na osnovu toga, postoji 9 različitih klasa opasnog tereta. Dakle, za sledeću opasnu robu se može izvršiti uvoz iz Francuske:

 • Eksplozivne materije, kao i predmeti koji sadrže eksplozivne supstance;
 • Opasni gasovi;
 • Zapaljive tečne materije koje se nalaže u tečnom stanju na način i pod uslovima propisanim ADR sporazumom. Ovde ulaze i rastpoljene čvrste materije sa tačkom paljenja većom od 60°C. Tu ulazi i dizel gorivo, mešavina sirove nafte i gasa, kao i lako ulje za grejanje;
 • Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće supstance, supstance koje su sklone samozapaljenju, čvrsti desenzitivisani eksplozivi. Ovde ulaze i supstance koje, u kontaktu sa vodom, proizvode zapaljive gasove;
 • Oksidirajuće supstance i organski peroksidi;
 • Otrovne, toksične i infektivne supstance i materije;
 • Radioaktivne supstance;
 • Korozivne i ostale nagrizajuće supstance;
 • Ostale opasne i mešovite supstance.

Obaveze učesnika transporta ADR robe 

Uvoz opasne robe Francuska predstavlja delikatan i nimalo lak zadatak. Zato, u transportu opasnog tereta iz Francuske učestvuje više aktera (glavni i sporedni učesnici).

Svaki od ovih aktera ima odgovarajuće obaveze koja mora poštovati i primenjivati, kako bi se eliminisao bilio kakav rizik od nastanka štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu okolinu. Drugim rečima, i glavni i sporedni učesnici u uvozu opasne (ADR) robe iz Francuske u Srbiju dužni su da primene određene mere propisane ADR sporazumom, a shodno prirodi opasnosti koja se može anticipirati.

Svaki učesnik u transportu opasnih materija iz Francuske ima obavezu da izvrši detaljnu kontrolu svog prethodnika u ovom transportnom lancu.

Obaveze glavnih učesnika u transportu ADR robe iz Francuske u Srbiju

uvoz opasne robe Francuska Firby Logistic 3

Glavni učesnici u transportnu opasnih materija iz Francuske u Srbiju jesu pošiljalac, prevoznik i primalac robe.

OBAVEZE POŠILJAOCA ROBE

 • Predaja na transport pošiljke za koju je utvrdio da ispunjava sve zahteve iz ADR sporazuma;
 • Utvrđivanje da je ADR roba dozvoljena za prevoz i uvoz u Srbiju;
 • Snabdevanje prevoznika svim potrebnim informacijama i pratećom dokumentacijom;
 • Upotreba ambalaža, velikih pakovanja i sredstava za pakovanje koje su prethodno odobrene i posebno adaptirane za prevoz opasnih materija;
 • Ispunjavanje svih uslova koji se odnose na transport i poštovanje svih ograničenja prilikom prevoza i uvoza opasnih materija.

OBAVEZE PREVOZNIKA ROBE

 • Utvrđivanje da je roba, koja je upućena na uvoz, dozvoljena za transport, u skladu sa ADR sporazumom;
 • Utvrđivanje da se odgovarajuća dokumentacija nalazi u prevoznom sredstvu;
 • Utvrđivanje da prevozno sredstvo i ADR roba nemaju greške, defekte, naznake curenja i bilo koje druge nedostatke;
 • Utvrđivanje da važni datumi u u vezi sa transportom nisu istekli, odnosno da nije prošao rok;
 • Proveravanje da su prevozna sredstva tehnički ispravna, omogućena za transport i da nisu pretovarena;
 • Utvrđivanje da su listice opasnosti pričvršćene za vozilo, kao i da se sva relevantna oprema i uputstva za vozača nalaze u vozilu.

OBAVEZE PRIMAOCA ROBE

 • Potvrđivanje da su svi zahtevi iz ADR sporazuma, nakon istovara i uvoza, ispunjeni;
 • Neodlaganje prijema robe bez relevantnih razloga;
 • Čišćenje vozila i njegova dekontaminacija nakon prevoza i uvoza
 • Utvrđivanje da su kontejneri, u kojima je bila opasna roba, u celosti očišćeni i dekontaminirani.

Uvoz opasne robe Francuska i obaveze sporednih učesnika 

U uvozu opasne robe iz Francuske u Srbiju učestvuju i sporedni učesnici. To su utovarivač, paker, punilac i operator kontejner, odnosno prenosne cisterne.

Utovarivač ima obavezu da:

 • preda na transport samo onu robu za koju je utvrđeno da je dozvoljena za prevoz, u skladu sa ADR sporazumom;
 • proveri postoje li znakovi oštećenja amabalaže (u slučaju postojanja ovih nedostataka, on ne sme predati opasnu robu na prevoz i uvoz, sve dok nedostatak ne bude otklonjen);
 • vodi računa, priikom utovara robe, o svim ADR zahtevima predivđenim za utovar i rukovanje robom, pri čemu mora poštovati zabranu o mešanju tereta.

Paker ima obavezu da:

 • vodi računa o svim uslovima pripreme i pakovanja robe, u skladu i na način predviđen ADR sporazumom (to se, najpre, odnosi na upotrebu listica opasnosti i narandžastih tabli):

Punilac ima obavezu da:

 • obezbedi da cisterna i njena oprema ispunjavaju sve tehničke uslove za uvoz opasne robe Francuska;
 • obezbedi da datum sledećeg testiranja cisterni nije istekao:
 • napuni cisterne opasnim materijama koje su dozvojene za transport u tim cisternama (u ovom slučaju, on mora poštovati maksimalni dozvoljeni limit punjenja, odnosno maksimum dozvoljene mase);
 • obezbedi da su istice opasnosti i narandžaste table bezbedno prikačene i pričvršćene za cisternu;
 • proveri zatvorenost i zaptivenost svih uređaja nakon punjenja cisterni.

Operator kontejner/prenosne cisterne dužan je da:

 • obezbedi da su ispunjeni svi uslovi koji se tiču opreme i testiranja cisterni;
 • obezbedi održavanje cisterne i njene opreme, shodno pravilima iz ADR sporazuma;
 • preduzme i osigura specijalnu proveru cisterni, u slučaju eventualnih oštećenja cisterne ili njene opreme prilikom nezgode ili popravke.

Uvoz opasne robe Francuska i obavezna transportna dokumentacija

Za uvoz opasne robe Francuska neophodno je obezbediti i odgovarajuću obaveznu transportnu dokumentaciju (odobrenja i dozvole).

uvoz opasne robe Francuska Firby Logistic 4

Prilikom prevoza opasnih materija i njihovog uvoza u Srbiju, u transportonom vozilu moraju se nalaziti sledeći dokumenti:

 • Sertifikati za vozača i vozilo;
 • Isprava o transportu kojom se formalno garantuje siguran i bezbedan prevoz opasnih materija;
 • Instrukcije i smernice o preduzimanju specijalnih bezbednosnih mera;
 • Dozvola za transport opasne robe iz Francuske u Srbiju, kao i potvrda da je roba osigurana.

Prvo, vozači moraju biti visoko-kvalifikovani i specijalizovani za transport opasnih materija. Potvrda za to jeste sertifikat za vozača koji izdaje odgovarajuća institucija, što znači da vozač mora proći obuku za transport ADR robe.

Drugo, vozilo koje prevozi opasnu robu i uvozi je u Srbiju mora biti tehnički ispravno za ovaj oblik transporta. To znači da se pre prevoza i uvoza vrši provera transportnog sredstva, a zatim se i izdaje sertifikat za vozilo. Taj sertifikat predstavlja validaciju tehničke i funkcionalne ispravnosti vozila.

Treće, na mestu utovara opasne robe neophodno je popuniti ispravu o transportu opasne robe, koja može biti u obliku tovarnog lista, otpremnice i drugo. U tu ispravu unose se osnovne informacije, kao što su naziv robe, identifikacioni UN broj, klasa, ambalažna grupa, količina i zapremina robe, ime, naziv i adresa pošiljaoca i primaoca robe…

Četvrto, pošiljalac opasne robe, kao što smo istakli, dužan je da prevozniku preda smernice i uputstva o primenu posebnih bezbednosnih mera. Ove smernice, koja se predaju pre transporta, sadrže detaljne insutrkcije o tome šta raditi i kako postupati sa robom u slučaju nezgode.

Peto, uvek se mora, pre uvoza opasne robe iz Francuske u Srbiju, izdati i dozvola za njen transport, uzimajući u obzir prirodu ADR robe i nivo njene opasnosti. Svrha ovog odobrenja jeste omogućavanje kontrolisanog kretanja vozila u naseljenim mestima radi smanjenja bilo kakvog bezbednosnog rizika.

Firby Logistic – Kvalitetan i efikasan transport opasne robe iz Francuske 

Kompanija Firby Logistic već dugi niz godina vrši i organizuje kvalitetan, bezbedan i efikasan transport opasne (ADR) robe. Obavljamo domaći transport opasnih materija i međunarodni transport opasne robe. To znači da u naše usluge ulazi i uvoz opasne robe Francuska. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu, ali i saradnji sa partnerima i agentima širom sveta, u stanju smo da za svakog klijenta obezbedimo brzi i efikasan transport opasne robe iz bilo kog dela Francuske.

Firby Logistic je ovlašćena i licencirana kompanija za transport opasne robe. To znači da ispunjavamo sve zahteve i uslove koji se odnose na prevoz opasnih materija. Pre transporta opasnog tereta, naš profesionalni tim i drugi visoko-stručni kadar identifikuje sve moguće rizike u vezi sa prevozom ADR robe. Potom vršimo klasifikaciju robe, u skladu sa ADR sporazumom, obeležavajući ga odgovarajućim UN brojem. Nakon toga, sledi sigurni, bezbedni i ravnomerni utovar robe. Nevezano za pririrodu ADR robe (sirovina, proizvod, poluproizvod i slično), ove materije pakujemo u adekvatnu ambalažu stavljajući znake upozorenja.

Na našoj strani su iskustvo, licenca, znanje, know-how tehnologija, i sve drugo što nam omogućava da za svakog klijenta obezbedimo bezbedan prevoz opasnih materija. Poštujemo sve zahteve naših klijenta i trudimo se da im se prilagodimo. U zavisnosti od prirode i vrste ADR robe, biramo rutu transporta, vozilo, cisternu, vagon ili kontejner. Prilikom pripreme za transport, pakovanja, utovara i istovara poštujemo sve relevantne propise iz oblasti prevoza ADR robe. S tim u vezi, pratimo i sve svetske standarde u vezi sa ovim vidom transporta, što čini da uvek budemo u toku sa normama i regulativom.

Zato želimo svakom klijentu da ponudimo vrhunski i siguran transport opasne robe po izuzetno povoljnim cenama.

Uvoz opasne robe Francuska i prednosti saradnje sa nama 

 • Posedujemo dozvolu za obavljanje svih poslova u vezi sa transportom opasne robe i tereta (ADR sertifikat);
 • Imamo licencu i ispunjavamo sve uslove koji su predviđeni ADR sporazumom;
 • Posedujemo višegodišnje iskustvo u transportu (uvoz i izvoz) opasne robe;
 • Imamo sva specijalna i neophodna vozila i opremu za transport opasnih materija;
 • Naš tim je visoko-kvalifikovan za upravljanje opasnim teretom.

U želji da svakom klijentu pružimo maksimalno profesionalnu uslugu transporta opasne robe, vršimo i organizujemo sve druge prateće aktivnosti koje pojednostavljajuju proceduru prevoza opasnih materija.

S tim u vezi, pribavljamo sve neophodne dozvole i transportnu dokumentaciju, vršimo kompletnu carinsku proceduru… Nudimo vam i špediterske usluge, logistiku i distribuciju robe. Izveštavamo klijenta o mestu i vremenu prispeća robe. Takođe, svim klijentima, na njihov zahtev, omogućavamo da saznaju status robe u realnom vremenu tokom transporta.

Već sada nam možete poslati vaš upit, ako želite da sarađujete sa nama. U slučaju bilo kakvih drugih dodatnih pitanja ili nedoumica, budite slobodni da nas pozovete ili pošaljete e-mail.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *