pomorski transport robe Firby Logistic 1

Pomorski transport robe

Vodni (vodeni) transport robe drugim rečima naziva se i pomorski transport robe. Dakle, u pitanju je prevoz robe sa jedne na drugu destinaciju (po)morskim putem. Radi se o jednom od najkorišćenijih i najpopularnijih vidova međunarodnog transporta robe, i to iz više razloga. Pomorski prevoz robe se ponekad naziva i brodski transport robe, a u užem smislu ovaj vid transporta najčešće se odnosi na kontejnerski transport robe.

Generalno posmatrano, vodeni saobraćaj je onaj vid saobraćaja koji se odvija na svim vodenim površinama (okeani, reke, jezera, mora…). Međutim, ubedljivo najveći udeo i značaj u okviru vodenog transporta odnosi se na prevoz robe pomorskim putem. Štaviše, otprilike četiri petine ukupne svetske, odnosno međunarodne trgovine obezbeđuje brodski transport. Najviše se ovim putem prevozi ugalj, žito (rasuta roba), automobili, nafta i naftni derivati i slično. Procena je da se oko 90 odsto celokupne svetske trgovine odvija morskim putem putem specijalizovanih kargo brodova. Drugim rečima, na ovaj način se na godišnjem nivou preveze više od 5.5 miliona tona robe.

Gledajući po obimu robe i efektivnosti transporta, pomorski transport robe ubedljivo prevazilazi sve ostale vidove transporta. Govorićemo nešto kasnije o raznovrsnim prednostima pomorskog transporta robe, ali za sada najvažnije što treba znati jeste da je cena pomorskog transporta robe najniža u poređenju sa svim ostalim vidovima transporta.

Šta tačno obuhvata pomorski transport robe?

Kao što smo već istakli, morski prevoz predstavlja transport robe sa tačke A na tačku B vodenim, odnosno morskim putem zahvaljujući teretnim brodovima. Međutim, u najvećem broju slučajeva, transport robe pomorskim putem odnosi se na transport robe kontejnerima. Drugi naziv za ovaj celokupni postupak transporta robe jeste kontejnerizacija. Kontejneri predstavljaju specijalizovane transportne jedinice u koje se utovara roba za transport, a koja se prevozi pomorskim putem.

Ponekad se za kontejnere kažu da su „pokretni sanduci“ ili „oprema za utovar robe“ i slično. Prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), kontejner jeste „sud pravougaonog oblika, nepremočiv je i primenjuje se za transport i skladištenje izvesnog broja teretnih jedinica, denčanih pošiljki ili rasute robe, štiteći je od kvarenja i gubitaka, a koji se može odvojiti od transportnog sredstva i pretovariti bez istovremenog istovara robe“.

pomorski transport robe Firby Logistic 2

Foto: Pixabay/Ilustracija

U suštini, kontejner, kao manipulativno-transportna jedinica, u sebi objedinjuje transportnu, skladišnu, informativnu i zaštitnu funkciju. Prvi put se kontejner u transportu pojavio pre više od osamdeset godina i do dan danas nije izgubio svoju izvornu funckiju i navedeni integrativni element.

Dva osnovna vida kontejnerskog transporta 

Cilj kontejnerizacije, odnosno kontejnerskog transporta jeste ubrzanje celokupnog transportnog procesa, naročito na tačkama pretovara robe, kao i pružanjem jedinstvene usluge „od vrata do vrata“. Kontejneri omogućuju veliku bezbednost i zaštitu robi koja se u njima nalazi. Ovim transportnim jedinicima veoma lako se upravlja, bez rukovanja robom koja se nalazi u njima.

U načelu, pomorski transport robe kontejnerima može se obavljati na dva načina:

 1. FCL (Full Container Load) Pun kontejnerski transport robe;
 2. LCL (Less Than Container Load) Zbirni kontejnerski transport robe;

U prvom slučaju (FCL), roba pošilljaoca zauzima celokupni tovarni prostor kontejnera. Dakle, roba jednog pošiljaoca nalazi se u jednom kontejneru, pri čemu pošiljalac plaća zakup celokupnog kontejnera. Ovo je dobra opcija, u slučaju da je roba, koju otpremate, većeg obima (količine), tako da popunjava celokupan tovarni prostor kontejnera ili makar njegov veći deo.

U drugom slučaju (LCL), roba više pošiljalaca grupiše se u jednom kontejneru (konsolidacija). Drugim rečima, vaša roba deli tovarni prostor kontejnera sa robom drugih pošijlalaca. To dalje znači da vi plaćate zakup samo onog dela kontejnera koji zauzima vaša roba. LCL prevoz robe efektivan je za male pošiljke koje se otpremaju na većim rastojanjima, a takođe predstavlja i izuzetno ekonomičnu opciju.

Vrste kontejnera i vidovi brodskog transporta

Iako su, generalno, kontejneri standardizovane transportne jedinice, oni se mogu podeliti na osnovu nekoliko različitih kriterijuma:

 • Namena (univerzalni i specijalizovani kontejneri);
 • Vrsta robe (komadna, rasuta (difuzna) i tečna roba);
 • Nosivost (mali – do 2.5 tone, srednji – do 10 tona i veliki kontejneri – više od 10 tona);
 • Vrsta konstrukcije (klasični, sklapajući, samoistovarujući kontejneri);
 • Vrsta materijala (metal, plastika, drvo, guma);
 • Način transporta (direktni i kombinovani transport);
 • Mesto korišćenja (nacionalni, međunarodni i interkontinentalni);
 • Vrsta uređaja kojima su opremljeni;

Ali, uopšteno govoreći, svi kontejneri se mogu podeliti u 7 osnovnih grupa:

 • Standardni kontejneri;
 • Kontejneri sa otvorenim gornjim delom – za volumenizovanu robu;
 • Kontejneri platforme (sa ravnim dnom) – za robu koja se ne može kontejnerizovati;
 • Kontejneri hladnjače – transport robe koja zahteva specijalni temperaturni režim;
 • Kontejneri tankovi (cisterne);
 • Kontejneri za rasute terete;
 • Kontejneri za tečne terete.

Treba istaći da je Kina najveći svetski proizvođač i izvoznik kontejnera. Gotovo 85 odsto svih kontejnera na svetu proizvodi se u ovoj zemlji.

Tipovi brodskog transporta 

pomorski transport robe Firby Logistic 3

Foto: Pixabay/Ilustracija

Kada je u pitanju pomorski transport robe u najširem smislu, on se razlikuje od vrste brodova koji se koriste za transport robe.

 1. Na prvom mestu nalaze se kontejnerski brodovi o kojima je do sada najviše reči bilo i koji su najzastupljeniji kada govorimo o transportu robe pomorskim putem. To su kargo (teretni) brodovi koji prevoze kontejnere i putem kojih se obavlja celokupan postupak kontejnerizacije. Kontejnerski brodovi uglavnom prevoze suvi teret.
 2. U pomorskom transportu zastupljeni su i brodovi za transport rasute robe. Dakle, u pitanju su teretni brodovi kojima se prevozi difuzna roba, odnosno ruda, pirinač, žitarice i druge namirnice. Jedinstveni su po tome što se na njihovoj palubi nalaze velike kutije koje služe kao otvori, dizajnirane tako da lako klize kada se roba utovara i istovara.
 3. Brodovi koji prevoze tečnost, poput nafte, naftnih derivata, tečnih naftnih ili prirodnih gasova, hemikalija, biljnog ulja i slično nazivaju se tankeri. Oni čine otprilike jednu trećinu ukupne svetske flote.
 4. Barže su brodovi sa ravnim dnom koji se mnogo češće koriste u rečnom i kanalskom, nego pomorskom transportu. Njima se prevozi teška roba. U pojedinim slučajevima, barže ne poseduju sopstveni pogon, zbog čega ih moraju pokretati, odnosno tegliti teglljači. U najvećem broju slučajevima, baržama se prevozi rasuta roba niske vrednosti.
 5. Ro-Ro brodovi. Drugi nazive za ove brodove jeste Roll-on/Roll-off brodovi i, kao što im i naziv sugeriše, koriste se za transport kotrljajućeg tereta, kao što su automobili i prikolice. Ova vrsta teretnih brodova ima ugrađene unutrašnje rampe koje omogućuju robi da se otkotrlja iz broda kada se on nalazi u pristaništu.

Pomorski transport robe i njegove prednosti

Brojni su benefiti za svaku firmu koja želi da pošalje robu pomorskim putem. Pre svega, ovo je izuzetno ekonomična i finansijski isplativa opcija, naročito kada se roba transportuje na duže (udaljene) relacije. Pojedina istraživanja sugerišu da su troškovi pomorskog transporta robe četiri do šest puta manji u poređenju sa avio prevozom robe. Dakle, u pitanju je jedno od najjeftinijih rešenja za isporuku robe.

Drugo, pomorski transport je izuzetno efikasan vid prevoza robe, nevezano za veličinu pošiljke. Kao što smo već istakli, ukoliko je pošiljka manja, ona se u kontejneru može konsolidovati sa robom drugih prevoznika. S druge strane, kontejnerski transport robe je i dizajniran tako da se on može koristiti za transport veoma velike količine robe.

Dalje, jedna od velikih prednosti pomorskog transporta robe jeste i ta što licencirana kompanija za brodski transport robe ima sposobnost da rukuje glomaznim, velikim i teškim teretom. Taj teret može uključivati građevinski materijal, automobile, industrijsku opremu, mašine i slično. Dakle, sva roba koja se ne može prevoziti drugim vidovima transporta, može bili lako i kvalitetno transportovana pomorskim putem.

Činjenica je da kontejneri, u kojima se prevozi roba, pružaju najviši nivo bezbednosti robe. Dakle, kontejner štiti robu koja se u njemu prevozi. To je i logično, s obizrom na to da ova transportna jedinica predstavlja fizičku barijeru od svih nepovoljnih spoljašnjih uticaja, tako da je vaša roba apsolutno bezbedna i sigurna.

Na kraju krajeva, pomorski transport je eco-friendly vid prevoza robe. Brodovi znatno manje, u poređenju sa drugim vidovima saobraćaja, vrše emisiju štetnih (izduvnih) gasova i materija. Dakle, potrošnja goriva po jedinici tereta dosta je manja u odnosu na druge tipove transporta.

Firby Logistic – Povoljna, kvalitetna i efikasna usluga pomorskog transporta 

Kompanija Firby Logistic vrši i organizuje efikasan i kvalitetan pomorski transport robe, kako u integralnom, tako i u multimodalnom transportu. Naše iskustvo, kao i dugogodišnja uspešna saradnja sa brojnim brodarskim agencijama, omogućuju nam da organizujemo brodski transport do/iz bilo koje luke na svetu. Zahvaljujući razvijenoj mreži agenata i poslovnih partnera, u stanju smo da za svakog klijenta ponaosob izaberemo ekonomičnu i optimalnu rutu transporta.

Naš cilj je da vama damo najpovoljniju ponudu po najpristupačnijim cenama na tržištu! Zato, između ostalog, vršimo i prodaju novih ili polovnih brodskih kontejnera.

Brodski, odnosno pomorski transport robe kontejnerima obavljamo i organizujemo kao:

Kod FCL transporta, Firby Logistic ugovara zakup prostora na kargo brodu sa brodarom, organizujemo popunjavanje teretnice i procesa carinjenja.. Takođe, organizujemo i vršimo koordinaciju isporuke praznog kontejnera na mesto utovara. Potom se vrši predaja napunjenog kontejnera agentu brodara, a organizujemo i iskrcaj, odnosno istovar robe

Ukoliko želite da pošaljete manju količinu robe na udaljenu destinaciju, onda je LCL transport pravo rešenje za vas! U ovom slučaju, zbog prirode prevoza, cena transporta je snižena, a ne postoji minimum robe koja može biti otpremljena.

Ukoliko to klijent želi, pomorski kontejnerski transport Firby Logistic može organizovati po prinicpu „od vrata do vrata“. Drugim rečima, dolazimo i preuzimamo vašu robu na dogovorenoj adresi. Zatim organizujemo drumski, železnički ili avio transport kako bismo prevezli vašu robu do dogovorene luke. Potom, naše profesionalno osobolje ili saradnici organizuju ukrcavanje, odnosno iskrcavanje robe na konačnoj adresi.

Naša kompanija obavlja i organizuje pomorski transport za sve vrste robe. Dakle, vršimo transport ne samo konvencionalne robe, nego i specijalne robe kao što je vangabaritni teret, opasna (ADR) roba, rasuti teret i roba koja zahteva poseban temperaturni režim.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente 

Svim klijentima Firby Logistic nudi i dodatne (prateće) usluge koje olakašavju postupak pomorskog transporta.

 • Obezbeđujemo sve vrste kontejnera;
 • Pakovanje robe i priprema za transport:
 • Pomenuta usluga transporta robe „od vrata do vrata“ (prevoz do luke ukrcaja, prevoz do luke iskrcaja i do konačne adrese primaoca);
 • Utovar, pretovar i istovar robe;
 • Ukrcaj/iskrcaj robe;
 • Vađenje svih neophodnih dokumenata (dozvola, odobrenja) i obavljanje celokupne papirologije;
 • Carinjenje robe i obavljanje kompletne carinske procedure;
 • Špedicija i špediterske usluge;
 • Skladištenje robe;
 • Obaveštavanje klijenta, na njegov zahtev, o statusu svoje robe pre, za vreme i nakon transporta;
 • Izveštavanje klijenta o mestu i vremenu prispeća robe.

Pomorski transport robe vršimo i organizujemo brzo, bezbedno i kvalitetno u najkraćem mogućem roku. Budite slobodni da nam bilo kada, 24/7, pošaljete svoj upit, ako ste zainteresovani za saradnju. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica, ne ustručavajte se da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor. 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *