Prevoz opasnih materija - Agencija za prevoz robe - Firby Logistic 1

Prevoz opasnih materija

Prevoz opasnih materija spada u najdelikatniji vid transporta robe. U pitanju je transport robe koja, zbog svojih svojstava, tokom prevoza može ugroziti život i zdravlje ljudi, ali i životnu sredinu.

Drugim rečima, opasne materije čine svi oni proizvodi, poluproizvodi, sirovine, supstance, međuproizvodi i otpadni materijali koji, tokom proizvodnje, skladištenja, rukovanja i transporta, mogu uzrokovati posledice štetne po zdravlje i okolinu.

Zbog navedenih osobina i potencijalnog negativnog uticaja, organizacija transporta opasne robe obavlja se po pravilima koja su drugačija od logistike prevoza druge robe. Na taj način, svi eventualni bezbednosni rizici, koje mogu uzrokovati opasne materije, svode se na minimalnu moguću meru.

Kada je Srbija u pitanju, prevoz opasnih materija regulisan je sledećim propisima:

Zakonom se na detaljan način uređuju uslovi za unutrašnji i međunarodni transport opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji naše zemlje.

Međutim, što je još bitnije, naša država (tačnije, bivša SFRJ još 1972. godine) ratifikovala je Evropski, odnosno Međunarodni sporazum o prevozu opasnih roba u drumskom transportu. To je tzv. ADR sporazum. Svi propisi u Srbiji koji su u vezi sa transportom opasne robe moraju biti usklađeni sa ADR sporazumom.

Šta sve spada u opasne materije po ADR-u? 

Pre nego što se osvrnemo na tematiku prevoza opasne robe, potrebno je znati šta sve spada u opasne materije. Ovo je veoma važno zbog dodele i utvrđivanja UN broja jer se njime u potpunosti definiše opasna roba. To znači da su za datu robu utvrđeni, primera radi, njena klasa, ambalažna grupa, uputstvo za pakovanje i rukovanje, prevozno sredstvo, zvanično ime i slično. Na taj način nema prostora za dalja tumačenja u vezi sa kategorijom robe.

prevoz opasnih materija Firby Logistic 2

Prema ADR sporazumu, postoji devetočlana klasifikacija opasne robe.

  1. Eksplozivne materije i eksplozivni predmeti.
  2. Gasovi.
  3. Zapaljive tečne materije. U pitanju su sve materije koje se nalaze u tečnom stanju na način određenim ADR sporazumom i koje imaju temperaturu paljenja najviše do 60 stepeni Celzijusovih.
  4. Zapaljive čvrste materije i određene samoreagujuće materije. U pitanju su predmeti u čvrstom agregatnom stanju koji se lako mogu zapaliti trenjem ili varnicama. Ovde takođe spadaju i materije sklone samozapaljenju, kao i materije koje u kontaktu sa vodom emituju zapaljive gasove.
  5. Materije sklone oksidaciji. Materije koje zbog viška kiseonika mogu uzrokovati paljenje ili sagorevanje drugog zapaljivog materijala. Ovde spadaju i organski peroksidi.
  6. Toksične i infektivne materije. Otrovne, kao i materije koje sadrže određene mikroorganizme (viruse, bakterije, gljive…).
  7. Radioaktivne materije.
  8. Korozivne materije. Materije koje svojim dejstvom mogu oštetiti površinu kože i sluzokože kada dođu u kontakt sa njom.
  9. Ostale opasne materije.

Prevoz opasnih materija – Obaveze pošiljaoca i primaoca robe

Kao što već možete naslutiti na osnovu navedene kategorizacije, prevoz opasnih materija mora biti izvršen na izuzetno pažljiv i bezbedan način. S tim u vezi, svi učesnici u transportu opasne robe imaju svoj deo obaveza koji moraju da ispune. To je bitno radi sprečavanja nastanka štete i povreda.

Pre svega, iako ne učestvuju u neposrednom prevozu opasne robe, pošiljalac i primalac opasnih materija imaju odgovarajuće obaveze.

OBAVEZE POŠILJAOCA OPASNE ROBE

Pošiljalac, između ostalog, na prevoz može predati samo onu robu koja je u skladu sa ADR kriterijumima. Takođe, pošiljalac je dužan da prevoznika i organizatora transporta obavesti o svim relevatnim informacijama i dokumentaciji.

Za „smeštaj“ opasne robe, pošiljalac je u obavezi da koristi adekvatne ambalaže. Tu, pre svega, podrazumevamo velika pakovanja, vozila-cisterne i demontažne cisterne koje su odobrene u skladu sa normativima ADR-a. Ujedno, pošilljalac mora obezbediti da čak i prazna ili neispražnjena ambalaža, vozila-baterije i cisterne, kao i veliki i mali kontejneri za rasuti teret budu obeleženi odgovarajućim tablama.

OBAVEZE PRIMAOCA OPASNE ROBE

S druge strane, primalac opasne robe mora odmah i bez odlaganja uzeti opasnu robu na prijem. Takođe, primalac je dužan da nakon istovara pošalje potvrdu da su svi uslovi iz ADR sporazuma, u vezi sa njim (primaocem) ispunjeni i ispoštovani.

Nakon prijema opasne robe, primalac je dužan da očisti i izvrši dekontaminaciju prevoznog sredstva i kontejnera u skladu sa ADR-om. Utvrđivanje da su kontejneri, u kojima se nalazila opasna roba, u celosti istovareni i očišćeni, bez ikakvih znakova opasnosti, takođe spada u dužnost primaoca.

Koje su obaveze prevoznika opasne robe? 

Glavno pitanje koje se postavlja prilikom transporta opasne robe jeste – šta sve mora uraditi prevoznik? Drugim rečima, koje radnje prevoznik mora preduzeti kako bi prevoz opasnih materija bio maksimalno bezbedan?

Pre svega, prevoznik opasne robe mora jasno konstatovati da je opasna roba, koju je primio na prevoz, dozvoljena za transport. Pored toga, prevoznik ima obavezu utvrđivanja da prevozno sredstvo i roba ne poseduju znakove curenja, pukotina, oštećenja i drugih defekata. Prevoznik mora obezbediti da su sva dokumenta, koja se tiču prevoza opasnih materija, nalaze u adekvatnoj transportnoj jedinici.

On mora potvrditi da vozila ne poseduju prekomernog tereta, odnosno da nisu pretovarena. Prevoznik opasne robe mora jasno konstatovati da su upozoravajući znaci bezbednosti pričvršćeni za prevozno sredstvo. Vozač mora posedovati odgovarajuću opremu za prevoz i jasne direkcije, a sve to mora obezbediti prevoznik. Takođe, prevoznik mora utvrditi da nisu istekli datumi naredne provere prevoznih sredstava (vozila-cisterni, demontažnih cisterni i slično).

prevoz opasnih materija Firby Logistic 3

Prevoz opasnih materija se ne sme započeti ukoliko nisi ispunjeni svi zahtevi predivđeni ADR sporazumom, sve dok ne dođe do uklanjanja problema. Vozilo koje je natovareno opasnom robom počinje, odnosno nastavlja transport samo kada je pošiljka u skladu sa svim regulativnim normama.

Firby Logistic – Prevoz opasnih materija na najsigurniji način 

Kao što možemo da zaključimo, prevoz opasnih materija podleže veoma striktnim pravilima. Svaki segment u procesu transporta mora biti do kraja ispoštovan kako bi transport bio bezbedno realizovan.

Kompanija Firby Logistic, kao agencija za prevoz robe, u saradnji sa brojnim domaćim i inostranim partnerima, organizuje najsigurniji domaći i međunarodni transport opasne robe. Firby Logistic ispunjava sve kriterijume i zahteve predivđene ADR sporazumom.

Raspolažemo sa najsavremenijom vozilima i dodatnom opremom koji omogućavaju maksimalno bezbedno rukovanje i manipulaciju robom koje se odnosi na pakovanje, skladištenje, utovar, istovar i prevoz opasne robe.

Naši visokospecijalizovani kadrovi, pre utovara robe, vrše identifikaciju svih mogućih rizika povezanih sa transportom ove robe. Nakon toga sledi klasifikacija i preraspodela robe. Za svaki individualni transport opasne robe sa velikom pažnjom biramo cisternu, vozilo, vagon ili kontejner koji je u skladu sa klasom opasne robe. Raspoređujući robu na ravnomeran način, na nju stavljamo znake upozorenja uz korišćenje odgovarajuće ambalaže.

U pouzdanost naših usluga možete imati poverenja, budući da Firby Logistic poseduje registraciju za obavljanje transporta opasne robe, kao i svu neophodnu transportnu dokumentaciju neophodnu za prevoz opasnih materija. Tu govorimo o sertifikatima za vozača i vozila, odobrenju i dozvoli za prevoz, potvrdi o osiguranju robe, uputstvu o specijalizovanim merama predostrožnosti i drugim ispravama.

Agencija Firby Logistic je vaš siguran saveznik za transport opasne robe. Pošaljite nam vaš zahtev za ponudu, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Comments (3)

  1. […] Drumski transport robe iz Bugarske za Srbiju, između ostalog, podrazumeva i jedinstvenu uslugu od vrata do vrata. To znači da naša kompanija robu preuzima na dogovorenoj adresi, a zatim se, bez obzira da li je reč o gabaritnom teretu ili privatnoj pošiljci, roba otprema do dogovorene lokacije. Na taj način, roba se praktično može isporučiti kako u gradskim urbanim sredinama u Srbiji, tako i u ruralnim područjima. Gde god da je vama potrebno. U okviru drumskog transporta robe iz Bugarske za našu zemlju naročito bismo izdvoji prevoz robe kamionima koji može biti puni kamionski prevoz (FTL) i zbirni kamionski prevoz (LTL). On je pogodan za prevoz osetljive robe, kvarljive robe, ali i opasnih materija. […]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *