transport opasnih materija Firby Logistic 1

Transport opasne (ADR) robe

Transport opasnih materija sigurno spada u jedan od najzahtevnijih vidova transporta robe. Imajući u vidu prirodu ADR robe, za transport opasne robe važe drugačija i rigoroznija pravila. Stroža normativa u Srbiji, ali i u svim drugim zemljama sveta, zaista je neophodna. Jedino se na taj način bezbednosni rizici svih učesnika transporta (kao i okoline) mogu izbeći i/ili svesti na najmanju moguću meru.

Šta je to opasna (ADR) roba? Zašto se opasna roba naziva ADR robom? Šta su to opasne materije? Naime, pod ovim pojmom se podrazumevaju, u najširem smislu, sve one materije i supstance koje u procesu proizvodnje ili tokom transporta i rukovanja mogu izazvati štetu po zdravlje ljudi i/ili okolinu. Dakle, to su svi oni proizvodi, poluproizvodi, sirovine i otpadni materijal koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. Takođe, ove materije mogu prouzrokovati kontaminaciju životne sredine ili naneti neku drugu vrstu štete.

Prema tome, kako bi se minimalizovala ili redukovala bilo koja nezgoda u vezi sa opasnom robom, neophodno je utvrditi regulative koje određuju pravila ponašanja svih lica koja dolaze u kontakt sa opasnom robom. Iz ovih razloga, pojam opasne robe definisan je domaćim zakonima, međunarodnim ugovorima, ali i drugim propisima.

Kada je Srbija u pitanju, glavni akt koji reguliše transport opasne robe jeste Zakon o transportu opasne robe. Međutim, ono što je još važnije, na internacionalnom nivou primenjuje se Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. Skraćeni naziv ovog akta jeste ADR sporazum. Ovaj sporazum je naša država (tačnije bivša SFRJ) ratifikovala još 1972. godine. To znači da se pravila ovog sporazuma primenjuju i kada je u pitanju transport opasne robe u drumskom saobraćaju u Srbiji.

Transport opasnih materija – Šta sve spada u opasnu robu?

Treba istaći da se opasna ADR roba znatno češće javlja kada je u pitanju drumski transport robe, u odnosu na sve ostale vidove prevoza. Kao što smo istakli, opasna roba ne mora biti rizična po bezbednost samo tokom transporta. Međutim, da bi roba dobila status bezbednosne opasnosti, neophodno je da takva svojstva roba ima u vezi sa prevozom.

Prema tome, u opasnu robu spadaju sve one materije koje iskustveno i dokazano imaju toksične, radioaktivne, eksplozivne, nagrizajuće, zapaljive ili nadražujuće posledice. Ove posledice se odnose kako na život i zdravlje ljudi, tako i na životnu okolinu.

transport opasnih materija Firby Logistic 2

Kako ne bi bilo ikakvih dilema, prema ADR sporazumu, postoji jasna i konkretna klasifikacija opasne robe. Na osnovu toga, postoji 9 različitih klasa opasne robe:

1) Eksplozivne materije i predmeti koji sadrže eksplozivne materije i supstance;

2) Opasni gasovi;

3) Zapaljive tečne materije koje se nalaze u tečnom stanju pod uslovima definisanim ADR sporazumom. U ovu klasu opasne robe spadaju i rastopljene čvrste materije koje imaju tačku paljenja veću od 60 stepeni Celzijusovih. Takođe, u ovu klasu ulaze dizel gorivo, mešavina gasa i sitove nafte, kao i lako ulje za grejanje;

4) Zapaljive čvrste materije, materije sklone samozapaljenju, čvrsti desenzitivisani eksplozivi, samoreagujuće materije, kao i materije koje u dodiru sa vodom proizvode zapaljive gasove;

5) Oksidirajuće materije i organski peroksidi;

6) Otrovne i infektivne materije;

7) Radioaktivne materije;

8) Nagrizajuće (korozivne) materije i supstance;

9) Ostale opasne i mešovite materije i supstance

Transport opasne robe (ADR) i obavezna transportna dokumentacija

Kada smo govorili o prevozu opasnih materija, istakli smo koje su obaveze svih učesnika u transportu ove vrste robe. Međutim, kada je transport opasnih materija u pitanju, treba reći da postoji i odgovarajuća obavezna transportna dokumentacija. Drugim rečima, prilikom transporta opasne robe, u vozilu moraju postojati sledeći dokumenti:

 • Sertifikat za vozača
 • Sertifikat za vozilo
 • Isprava o prevozu kojom se formalno garantuje bezbedan transport opasne robe
 • Instrukcije o posebnim bezbednosnim merama
 • Dozvola, odnosno odobenje za transport
 • Potvrda da je roba osigurana

1) Pored toga što vozači moraju biti iskusni i profesionalizovani, oni moraju biti i specijalizovani za transport opasne ADR robe. To se vrši izdavanjem sertifikata za vozača koje vrši ovlašćena institucija. Vozač mora proći, dakle, odgovarajuću obuku za prevoz opasnih materija.

2) Vozilo mora biti u ispravnom stanju za prevoz ove vrste robe. Zato, pre transporta, vrši se odgovarajući pregled transportnog sredstva, a potom i izdaje sertifikat za vozilo. Ovaj sertifikat potvrda je tehničke i funkcionalne ispravnosti vozila.

3) Na mestu gde opasna roba utovaruje, mora se popuniti i isprava o transportu opasne robe. Ona može biti u formi otpremnice, tovarnog lista ili slično. U ovu ispravu unose se osnovni podaci o robi kao što su naziv robe, klasa i ambalažna grupa, količina, identifikacioni UN broj, ime i adresa pošiljaoca/primaoca i drugo.

4) Pošiljac opasne robe ima obavezu da prevozniku (vozaču) preda pisano uputstvo o posebnim merama bezbednosti. Ovo uputstvo sadrži instrukcije o načinu postupanja sa robom u slučaju nezgode i mora se predati pre transporta.

5) Imajući u vidu prirodu ADR robe i stepen njene opasnosti, mora se izdati i odgovarajuće odobrenje za prevoz. Glavni cilj ovog odobrenja jeste umereno i kontrolisano kretanje vozila u naseljenim mestima, kako bi se smanjio i/ili redukovao rizik od štete

Transport opasnih materija i dodatna oprema za vozila 

Pored toga što vozilo mora posedovati sertifikat o ispravnosti za transport opasnih materija, ono takođe mora raspolagati i dodatnom opremom. Naime, vozilo, kada se nađe na mestu utovara ili istovara robe, mora ispunjavati propisane norme za ovaj vid transporta. Dodatna oprema vozila ima za cilj da zaštiti vozača, sve učesnike saobraćaja, kao i okolinu.

Prema ADR sporazumu, ova dodatna oprema sadrži:

 • Komplet alata za najneophodnije popravke;
 • Najmanje jedan klinasti podmetač za svako vozilo ponaosob, prilagođen veličini i težini vozila;
 • Najmanje dva svetla narandžaste boje ili trepćuća svetla koja su nezavisna od preostale električne opreme. Njihova upotreba ne sme izazvati požar ili štetu na robi koja se transportuje;
 • Ručna svetiljka koju mora imati svaki član posade;
 • Preventivna oprema predata na osnovu uputstva o posebnim merama bezbednosti za slučaj nezgode.

Kada je u pitanju zaštita vozača, u vozilu se, između ostalog, mora nalaziti sigurnosna jakna ili sigurnosna odela za svakog člana posade. Takođe, oprema za zaštitu vozača podrazumeva zaštitu za oči, za disajne puteve, specijalne rukavice, cipele, boce za ispiranje očiju i slično.

Kako bi se maksimalno zaštitila okolina prilikom prevoza opasnih materija, vozilo mora imati prekrivač za kanalizaciju i odvode otporne na supstance koje se transportuju. U okvir ove dodatne opreme ulaze i lopata, metla, sredstvo za upijanje opasnih materija, kao i posuda za skupljanje opasnih materija. Ovo potonje odnosi se na slučaj kada su opasne materije kvantitativno manje.

Firby Logistic – Prevoz opasnih materija na najbezbedniji način 

Kompanija Firby Logistic, u saradnji sa svim svojim partnerima i agentima, vrši i organizuje bezbedan i siguran transport opasnih materija. Prevoz opasne ADR robe organizujemo kako na lokalnom nivou, tako i kada je u pitanju međunarodni transport.

Svim klijentima nudimo transport svih vrsta opasne robe, bez obzira na to da li se radi o gotovom proizvodu, sirovini, poluproizvodu, međuproizvodu, otpadu i slično.

Kompanija Firby Logistic ispunjava sve uslove koji se tiču transporta opasne robe. Pre transporta, vršimo identifikaciju svih rizika koji se mogu dovesti u vezu sa ovim vidom transporta robe. Potom radimo klasifikaciju, obeležavamo robu UN brojem, a zatim vršimo ravnomerni i bezbedni utovar opasne robe u transportna sredstva. To činimo stavljajući odgovorajuće znake upozorenja i koristeći adekvatnu ambalažu i pakovanje. Prilagođavamo se klijentovim zahtevima za transport ADR robe, što znači da za svaki individualni prevoz biramo adekvatno vozilo, cisternu vagon ili kontejner. Strogo vodimo račina o svim pravilima i standardima transporta opasne robe prilikom njenog pakovanja, utovara, pretovara i istovara.

S obzirom na to da redovno pratimo promene pravila i prilagođavamo se novim standardima u oblasti prevoza ADR robe, u mogućnosti smo da za klijente organizujemo bezbedan transport.

KVALIFIKACIJE ZA TRANSPORT OPASNE (ADR) ROBE

Firby Logistic:

 • poseduje dozvolu za vršenje svih poslova transporta opasne robe.
 • ispunjava sve uslove propisane ADR sporazumom;
 • raspolaže potrebnim i neophodnim transportnim sredstvima za transport opasnih materija.
 • ima visokokvalifikovana i stručno osobljena lica za rukovanje opasnom robom;

Kako bismo svim klijentima omogućili siguran i neometan transport ADR robe, obavljamo i sve druge prateće aktivnosti. Tu uključujemo pribavljanje svih neophodnih dozvola i odobrenja, pripremu dokumentacije, carinjenje, vršenje špediterskih usluga i slično.

Ako želite transport opasne robe bez bilo kakvih problema, budite slobodni da nam pošaljete svoj zahtev za ponudu (upit) u bilo kom trenutku. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, ne ustručavajte se kontaktirate sa nama.

Comments (1)

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *